Privacybeleid

Privacyreglement

De Regiebehandelaars gaat met zorg om met tot personen herleidbare informatie (persoonsgegevens). Voor de wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens zijn de wettelijke voorschriften en de beroepscode leidend.

De Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens beperkt. Op grond van deze wet heeft De Regiebehandelaars de plicht om haar opdrachtgevers, zakelijke relaties en cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarvoor gegevens door De Regiebehandelaars worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kan inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Definitie persoonsgegevens

 1. Onder persoonsgegevens van opdrachtgevers en zakelijke relaties worden verstaan:
  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, namen contactpersonen.
 2. Onder persoonsgegevens van kandidaten worden verstaan:
  Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede gegevens die naar hun aard feitelijke informatie over een persoon geven, waarbij met name bedoeld wordt gegevens die betrekking hebben op scholing, arbeidsverleden en –toekomst.

Doel registratie en verwerken persoonsgegevens: A.

Opdrachtgevers en zakelijke relaties:

 • de overeenkomst die opdrachtgevers of kandidaten met De Regiebehandelaars sluiten financieel en administratief af te handelen.
 • de dienstverlening te kunnen leveren

IP-adressen en cookies

De Regiebehandelaars houdt IP-adressen bij van de bezoekers van de website. Doel daarvan is:

 • te registreren welke pagina’s op de website van De Regiebehandelaars worden bezocht;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren; – ervoor te zorgen dat de bezoeker niet steeds dezelfde informatie ontvangt; – het productaanbod te verbeteren.

Bij bezoek aan de website worden er automatisch cookies geplaatst waarmee De Regiebehandelaars aan de hand van het IP-adres bepaalde informatie kan bijhouden. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u de website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

De Regiebehandelaars verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers en zakelijke relaties aan personen of bedrijven buiten de organisatie De Regiebehandelaars tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Regiebehandelaars met de opdrachtgevers of zakelijke relaties heeft gesloten; – zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding

De Regiebehandelaars verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (ondermeer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig dit reglement.
De persoonsgegevens van de opdrachtgevers en zakelijke relaties kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor De Regiebehandelaars worden ingezien.
De persoonsgegevens van de cliënt kunnen enkel en alleen door de bedrijfsarts/psycholoog alsmede door degene die door taakdelegatie hiertoe is aangewezen.
De persoonsgegevens worden door De Regiebehandelaars beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijke wachtwoord voor iedere persoon werkzaam bij De Regiebehandelaars om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam bij De Regiebehandelaars ten aan zien van alle aan De Regiebehandelaars verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door De Regiebehandelaars overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Bewaartermijn

 1. De persoonsgegevens van opdrachtgevers en zakelijke relaties worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of vastgestelde doelen. De Regiebehandelaars bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering met inachtneming van een redelijke termijn.
 2. De persoonsgegevens van cliënten worden bewaard conform de door de wet aangegeven bewaartermijn.

Rechten van betrokkene

 1. Recht op informatie:
  eenieder van wie De Regiebehandelaars persoonsgegevens verwerkt, heeft recht om te weten of en welke gegevens worden verwerkt en met welk doel.
 2. Recht op inzage:
  eenieder van wie De Regiebehandelaars over persoonsgegevens beschikt, heeft het recht op inzage in de betreffende gegevens.
  Inzage wordt verleend aan de betreffende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Recht op correctie:
  eenieder van wie De Regiebehandelaars over persoonsgegevens beschikt, kan een verzoek doen tot correctie.
  Correctie vindt plaats als er gronden zijn om aan het correctieverzoek te voldoen (feitelijke onjuistheden). Geregistreerde ontvangt een afschrift van de gecorrigeerde gegevens. Indien niet wordt overgegaan tot correctie meldt De Regiebehandelaars dit, met redenen omkleed, binnen vier weken aan geregistreerde . Het verzoek tot correctie wordt opgenomen in het dossier.

Om gebruik te kunnen maken van genoemde rechten kan een verzoek worden gestuurd naar: j.backus@deregiebehandelaars.nl. Als het verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat het dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt de vrager bericht van De Regiebehandelaars.